TTA ja Suomen TiedeakatemiatTiedeakatemioiden rooli on vahvistunut nopeasti, ja tiedeakatemioille on asetettu paljon uusia tehtäviä sekä maailmanlaajuisesti, että erityisesti Euroopassa. Näiden hoitaminen edellyttää nopeaa reagointia. Erityisesti teknillisten tiedeakatemioiden rooli on kasvanut kansainvälisissä yhteyksissä. On odotettavissa, että teknillisten tieteiden ja elinkeinoelämän merkitys tulee edelleen vahvistumaan osana Euroopan Unionin ja maailmanlaajuisten organisaatioiden kehitystä. Kansainvälisissä tieteen kattojärjestöissä kansallista tasoa edustaa poikkeuksetta yksi organisaatio, tavallisesti tiedeakatemia tai näiden muodostama yhteenliittymä. Neljä suomalaista tiedeakatemiaa, Suomen Tiedeseura, Suomalainen Tiedeakatemia, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland ja Teknillisten tieteiden Akatemia muodostivat syksyllä 2017 tehdyn sopimuksen perusteella 1. tammikuuta 2018 toimintansa aloittaneen yhteistyöorganisaation Suomen Tiedeakatemiat (Council of Finnish Academies CoFA).

Yhteistyön tausta

Suomen Tiedeakatemiat jatkaa Tiedeakatemiain neuvottelukunnan TANK työtä maamme kansainvälisten tiedesuhteiden hoitajana. Uusi organisaatio on kuitenkin nyt selkeämmin kirjoitettu toimivaltaiseksi, neljän tasa-arvoisen tiedeakatemian muodostamaksi kokonaisuudeksi. Tiedeakatemiain neuvottelukunta TANK perustettiin 1970-luvulla yleistiedeakatemioiden kansalliseksi edustajaksi. Teknillisten tiedeakatemioiden yhteistoimintaorganisaatio FACTE perustettiin vastaavasti 1980-luvulla edustamaan Suomea teknillisten tiedeakatemioiden maailmanlaajuisissa organisaatioissa. FACTEn seuraaja Tekniikan akatemiasäätiö TAF hoiti tätä tehtävää vuoteen 2018 saakka. Tiedeakatemiain neuvottelukunta rahoitti pitkään TAFin edustuksellista toimintaa ulkomailla. Sekä TANKin että TAFin edustukset ovat nyt siirtyneet Suomen Tiedeakatemiain hoidettavaksi. Aiemmin Tiedeakatemiain neuvottelukunta kuului osaksi Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan yhteisöä, ja TANK nautti tätä kautta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionapua. Uusien järjestelyjen jälkeen Suomen Tiedeakatemiat keskustelee suoraan OKM:n kanssa budjetistaan ja toimintasuunnitelmastaan. Taloushallintonsa puolesta Suomen Tiedeakatemiat on osa Suomalaisen Tiedeakatemian organisaatiota.

Suomen Tiedeakatemiain organisaatio

Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmän muodostavat neljän tiedeakatemian esimiehet. Lisäksi kokouksiin osallistuvat puheoikeudella tiedeakatemioiden pysyvät sihteerit. Johtoryhmä päättää Suomen Tiedeakatemiain strategisista linjauksista, toimintasuunnitelmasta ja tärkeimmistä nimityksistä, sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia. Johtoryhmän puheenjohtaja on Jarl-Thure Eriksson (STV). Suomen tiedeakatemiain kansainvälisistä asioista vastaa kansainvälisten asioiden toimikunta KAT. Kansainvälisten asioiden toimikunnan puheenjohtaja on Anna Mauranen (STA). Suomen Tiedeakatemiain sihteeristön muodostavat akatemiasihteeri ja tiedesihteeri.

Teknillisten tiedeakatemioiden rooli kansainvälisissä yhteyksissä

Euroopan Unionin muodostuminen 1990-luvun alussa loi tarpeen eurooppalaisten tieteellisten yhteistyöjärjestöjen kokoamiselle. Tieteellisen tutkimukseen perustuvan tiedon merkitys ja käyttö poliittisen päätöksenteon perustana on vahvistunut jatkuvasti. Suomen etuna on näkyvyyden ja toimintavalmiuden säilyttäminen tarkoitusta varten muodostetuissa organisaatioissa ja näiden työryhmissä. Euroopan komission linjausten mukaan juuri tiedeakatemiat ovat tässä yhteydessä käytetty linkki, koska tiedeakatemiat ovat taloudellista ja poliittisista elimistä riippumattomia asiantuntijaorganisaatioita.

The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering Euro-CASE perustettiin vuonna 1992 Ranskan aloitteesta. Suomi on ollut vahvasti mukana Euro-Casen toiminnassa sen alusta alkaen. The European Academies' Science Advisory Council EASAC on vuonna 2001 Ruotsissa perustettu EU:n jäsenvaltioiden tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö, jossa Suomella on ollut vahva edustus sekä valtuustossa, että johtokunnassa. EASAC on yksi neljästä InterAcademy Partnership -organisaation alaisista alueorganisaatioista. IAP on puolestaan maailmanlaajuinen, 138 tieteen, tekniikan ja lääketieteen akatemian muodostama kattojärjestö.

Euroopan komissiossa rakennettiin Jean-Claude Junckerin puheenjohtajakauden alussa 2015 EC Science Advisory Mechanism SAM, jonka ytimessä on seitsemän tieteellisen asiantuntijan muodostama High Level Group HLG. Samana vuonna viisi eurooppalaista tiedeorganisaatiota Academia Europaea, All European Academies ALLEA, EASAC, The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering Euro-CASE ja Federation of European Academies of Medicine FEAM perustivat konsortion, jonka tarkoituksena on aktiivisesti osallistua eurooppalaiseen tieteelliseen neuvonantoprosessiin. Keväällä 2016 konsortio haki Horizon 2020 -ohjelmasta rahoitusta tieteellisen neuvonannon organisointiin Science Advice for Policy by the European Academies SAPEA -projektina. SAPEAn toiminta käynnistyi konkreettisesti syksyllä 2017.

2000-luvulla vahvasti esiin nousseiden tietotekniikkaa lähellä olevien tutkimuskysymysten järjestämiseksi on muodostettu useita kansainvälisiä organisaatioita. Tutkimusdata-asioissa on kolme keskeistä maailmanlaajuista järjestöä: ICSU Committee on Data for Science and Technology CODATA, World Data System ICSU-WDS ja Research Data Alliance RDA. Näistä Suomen Tiedeakatemiat on ollut CODATA:n jäsen vuodesta 2013 lähtien. Kahden jälkimmäisen jäseninä ei ole CoFAn kaltaisia organisaatiota vaan datakeskuksia (WDS) ja yksityishenkilöitä sekä muita organisaatiojäseniä (RDA). Data-asiain kansalliskomitea seuraa kuitenkin aktiivisesti toimintaa kaikissa kolmessa datajärjestössä.

Yhdysvaltojen National Academy of Engineering NAE perusti Council of Academies of Engineering and Technological Sciences CAETSin. CAETSin ensimmäinen kokous pidettiin 1985. Suomi liittyi mukaan CAETSin täysjäseneksi 1989. CAETSiin liittymistä varten perustettiin Suomen teknillistieteellisten akatemioiden valtuuskunta FACTE vuonna 1988. FACTE lakkautettiin 2002, jolloin korvaavaksi organisaatioksi perustettiin Tekniikan akatemiasäätiö TAF. TAF on ollut Suomen edustaja sekä CAETSissa että Euro-CASEssa vuoteen 2018 saakka.

Tiedeakatemioiden ja TAFin suhde 2020-luvulla

Suomessa toimii useita teknillisten tieteiden alan ja insinöörialojen järjestöjä, joiden työnjakoa ja roolia selkiytetään vuoden 2018 ja 2019 kuluessa. On selvää, että kaikkien järjestöjen toimintaa ja aktiivisuutta tarvitaan Suomen toimintaedellytysten turvaamiseksi kansainvälisissä yhteyksissä. Suomen kansallisten tiedeorganisaatioiden on kyettävä vastaamaan sekä maailmanlaajuisten että Euroopan tiedeorganisaatioille asettamiin haasteisiin. Tässä yhteydessä Tekniikan akatemiasäätiö pyrkii keskittämään toimintaansa erityisesti Millennium-palkinnon yhteydessä syntyviin tehtäviin ja Suomen edustamiseen tunnetuimman tekniikan kansainvälisen palkinnon jakajana. Teknilliset tiedeakatemiat STV ja TTA puolestaan suuntaavat toimintansa selkeämmin perinteisten tiedeakatemioiden toimintaan kansainvälisissä yhteyksissä. Tässä STV ja TTA toimivat osana neljän suomalaisen tiedeakatemian yhteistoimintaverkostoa. Suomen Tiedeakatemioiden tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös tiedeakatemioiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen kotimaassa ja se vastaa myös tutkittuun tietoon perustuvan tiedeneuvonnan kehittämisestä valtionhallinnon yhteydessä.

Panu Nykänen

TTAn pääsihteeri


Return

uutiset


03.05.2022

Akatemian vaalikokous 17.5.

17.03.2022

Paneelikeskustelu koskien innovaatiopolitiikkaapolitiikkaa

15.03.2022

Vuosikokouskutsu lähetetty

14.03.2022

TTAn vuosi-istunto 29.3.2022

06.03.2022

Tiedeakatemioiden kannaotto rauhan puolesta

01.03.2022

TTAn kannaoto Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan

27.01.2022

Teollisuusistunto 8.2.2022

29.11.2021

Jouluistunto siirretty

17.11.2021

Ilmastonmuutosseminaari 18.11. kello 16

11.11.2021

Kutsut jouluistuntoon lähetetty

09.11.2021

TTAn Jouluistunto

11.10.2021

Suuri Nobelkeskustelu 14.10.

29.09.2021

KUTSU 12.10. tilaisuuteen lähetetty

28.09.2021

Suuri Nobel-keskustelu 14.10.

13.09.2021

SOFIn keskustelutilaisuus 6.10.

08.09.2021

TTAn vaalikokous 2021

31.08.2021

TTA STV yhteistilaisuus

23.08.2021

Esitykset MTP 2022 saajiksi

29.07.2021

CAETS 2021 Argentina

20.04.2021

Across boundaries in Science

09.04.2021

Neuvon ja Tikkasen artikkeli TKI-toiminnasta Suomessa

01.04.2021

Matikainen-Kallström ja Hannula TTAn hallitukseen

31.03.2021

CAETS 2021 netissä

05.03.2021

Tiedeseuran rokotuskeskustelu

16.02.2021

TTA vuosi-istunto 2021

18.01.2021

VN Kanslian tiedote

18.11.2020

Joulu-istunto PERUUTETTU

29.10.2020

2020 uudet jäsenet

26.10.2020

Suuri Nobel-keskustelu

15.10.2020

Yrjö Neuvon juhlaseminaari 3.11.

13.10.2020

Syysistunto

31.08.2020

TTAn vaalikokous 2020

20.08.2020

STV:n ja TTA:n yhteistilaisuus 16 syyskuuta kello 18:00

03.08.2020

KESÄRETKEN PERUUTUS

10.06.2020

CAETS2020 ilmoittautuminen

19.05.2020

Vapaaehtoinen jäsenmaksu

17.04.2020

Vaalikokous siirretty

18.03.2020

Vuosi-istunto 2020 pidetty

13.03.2020

Akatemian vuosi-istunto siirretty sähköpostikokoukseksi

28.02.2020

Vuosi-istunto 17.3.

24.02.2020

TTAn kesäretki 2.9.

24.01.2020

Millennium-palkinto 2020

21.01.2020

Suomalaisen Tiedeakatemian Tiedediplomatiakeskustelu

21.01.2020

Istuntokutsu lähetetty

02.01.2020

Istunto 4.2.

20.12.2019

SoFI - tiedote

16.12.2019

Jäsenehdotus 2020

29.11.2019

Jouluistunnon kutsut on lähetetty

05.11.2019

Joulu-istunto 17.12.

04.11.2019

CoFAn keskustelutilaisuus Muovi meissä 14.11.

16.10.2019

Vuoden 2019 uudet jäsenet otettu vastaan

17.09.2019

Suuri Nobelkeskustelu 22.10.

13.09.2019

TTAn syysistunto

27.08.2019

STV-TTA yhteistilaisuus 12.9.

25.07.2019

Jäsenmatrikkelin tarkistus

10.07.2019

TTAn tilinumero

02.07.2019

TTAn kesäretki ilmoittautuminen

22.05.2019

TTA:n kesäretki 22.8.

22.05.2019

STV - TTA yhteistilaisuus koskien tiedeneuvontaa

21.05.2019

Science Advice to mitigate Climate Change: Perspectives of Health and Forest Bioenergy

13.05.2019

Tiedeakatemiain kansainväliset yhteydet

12.04.2019

Akatemian vaali-istunto 16.5.

02.04.2019

Hallitus 2019 nimitetty

12.02.2019

Vuosi-istunto

23.01.2019

CAETS 2019 Tukholmassa

14.01.2019

Istunto 5. helmikuuta 2019

04.01.2019

Istunto 5. helmikuuta 2019

19.11.2018

Jouluistunto 11.12.

10.10.2018

Suomi CAETSin isäntä 2024

10.10.2018

Syysistuntoon!

03.09.2018

Syysistunto

02.08.2018

TTA ja Suomen Tiedeakatemiat

17.07.2018

TTAn kesäretki 14.8.

06.07.2018

TTAn kesäretki 2018

11.05.2018

Vaali-istunto

02.05.2018

Vaali-istunto

26.03.2018

Vuosi-istunto

12.03.2018

Vuosi-istunto 2018

20.09.2017

Syysistunto

03.07.2017

TTAn kesäretki

21.06.2017

TTAn kesäretki

18.05.2017

Tiedeakatemioiden yhteistyö tiivistyy

06.04.2017

Vaali-istunto 23.5.

06.04.2017

Sivut toimivat taas

22.02.2017

Vuosi-istunto

08.01.2017

Teollisuusistunto

21.10.2016

Jouluistunto

07.09.2016

TTA:n lokakuun istunto

08.08.2016

Kesäretken ohjelma

25.07.2016

TTA:n tilinumero

12.06.2016

Akatemian kesäretki 2016

13.04.2016

Toukokuun istunto

16.02.2016

Jäsenesitykset

26.01.2016

Istunto 1/2016 postitus

13.12.2015

Joulu-istunnon kalvot

16.11.2015

Taitajan palkinto

07.10.2015

Joulu-istunto

16.06.2015

Kesäretki 2015

04.03.2015

TTA:n vaali-istunto 19.5.

04.03.2015

Yhteistilaisuus STV:n kanssa 19.5.


Akatemian vaalikokous järjestetään tiistaina 17.5.2022 kello 18:00