TEKNILLISTEN TIETEIDEN AKATEMIA -
AKADEMIN FÖR TEKNISKA VETENSKAPER ry

 

SÄÄNNÖT


 

Akatemian nimi, kotipaikka, tarkoitus ja organisaatio

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Teknillisten Tieteiden Akatemia – Akademin för Tekniska Vetenskaper r.y. on yhdistys ja sen kotipaikka on Helsinki. Akatemia on suomen- ja ruotsinkielinen.

 

2 §

Akatemian tarkoituksena on edistää teknistieteellistä ja taloudellista tutkimusta, koulutusta ja sivistystä, tutkimustulosten ja teknisten saavutusten hyödyntämistä suomalaisen teollisuuden, muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittämiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti sekä kohottaa edustamiensa tieteenalojen arvostusta.

 

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi akatemia:

1) pitää istuntoja ja järjestää esitelmätilaisuuksia

2) tekee aloitteita ja antaa harkintansa mukaan lausuntoja alaansa kuuluvista asioista

3) nostaa osaamista ja arvostusta edustamillaan toimialoilla sekä akatemiana että jäsentensä asiantuntemuksen avulla

4) tukee omalla toiminnallaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten toimintaa

5) tukee omalla toiminnallaan suomalaisen teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kansainvälistymistä sekä yhteiskunnan kehittämistä

6) tukee omalla toiminnallaan tekniikan, luonnontieteiden ja talouden koulutusta kaikilla koulutustasoilla

7) myöntää varoistaan ja hallinnassaan olevista rahastoista apurahoja ja edistää teknillistä tutkimustoimintaa jakamalla raha- tai muita palkintoja ansiokkaista tieteellisistä tutkimuksista, töistä ja keksinnöistä

8) hoitaa osaltaan alaansa kuuluvaa kansainvälistä yhteistoimintaa

9) edistää muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamista.

 

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi akatemia voi olla jäsenenä muissa yhteisöissä, jotka edistävät akatemian tavoitteita.

 

Teknillisten Tieteiden Akatemia – Akademin för Tekniska Vetenskaper ry on yksi Tekniikan Akatemia -nimisen säätiön perustajista ja toimii läheisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa tämän säätiön kanssa sekä edistää jäsentensä toimintaa tämän säätiön elimissä.

 

 

5 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi akatemialla on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä muodostaa rahastoja.

 

6 §

Akatemia voi jakaantua eri tieteenaloja ja maantieteellisiä alueita edustaviin osastoihin, joille voidaan valita puheenjohtajat.

 

Jäsenet

 

7 §

Akatemian jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, ulkomaisia jäseniä ja kunniajäseniä.

 

8 §

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita Suomen kansalainen, joka itsenäisellä luovalla työllään tai muulla tavalla on ansiokkaasti edistänyt teknillistieteellistä tutkimusta, teollista toimintaa, teknologiaa vaativaa liiketoimintaa tai teknillistä kehitystä taikka niihin kytkeytyvää taloustieteellistä tutkimusta ja joka on valmis edistämään akatemian päämääriä.

 

Jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että jäsenkunta edustaa tasapuolisesti Suomen kannalta tärkeitä teknistieteellisiä, taloudellisia ja niihin läheisesti liittyviä aloja.

 

Akatemian jäsenten lukumäärä on rajoitettu siten, että alle 65 vuoden ikäisiä varsinaisia jäseniä on enintään 250.

 

9 §

Kannattajajäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, yhteisön tai säätiön, joka hallituksen määräämällä vuosimaksulla tukee akatemian toimintaa.

 

10 §

Ulkomaiseksi jäseneksi voidaan kutsua teknillistieteellisen tutkimuksen alalla erityisesti ansioitunut ulkomainen henkilö.

 

11 §

Kunniajäseneksi voidaan kutsua koti- tai ulkomainen henkilö, joka on erityisesti edistänyt akatemian tarkoitusperiä.

 

12 §

Akatemialle voidaan kutsua suojelija.

 

13 §

Ehdotuksen uuden varsinaisen jäsenen valitsemisesta tekee akatemian hallitukselle vähintään kolme varsinaista jäsentä kirjallisesti. Ehdotetun henkilön tulee valittaessa olla alle 65-vuotias. Jos hallitus puoltaa ehdotusta, se esitellään akatemialle varsinaisessa istunnossa. Vaali toimitetaan umpilipuin akatemian seuraavassa istunnossa. Ehdotettu katsotaan valituksi, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. Samoin on meneteltävä ulkomaisia jäseniä ja kunniajäseniä valittaessa. Jäseneksi valituille luovutetaan jäsenyyttä osoittava diplomi.

 

Akatemian hallitusta avustaa jäsenehdokkaiden valinnassa sen asettama pysyvä työryhmä, johon puheenjohtajana kuuluu esimies tai varaesimies sekä neljä jäsentä, jotka edustavat tasapuolisesti Suomen kannalta tärkeitä teknillisiä ja niihin läheisesti liittyviä aloja.

 

Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotuksia jäsenkunnan kehittämisestä, huolehtia jäsenehdotusten saamisesta, käsitellä saapuneet ehdotukset sekä laatia hallitukselle esitys akatemian jäseniksi kutsuttavista henkilöistä. Työryhmän jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

 

Mikäli jäsen haluaa erota akatemiasta, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta istunnossa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Hallituksen esityksestä istunnolla on oikeus erottaa jäsen yhdistyslain 14§:n mukaisesti tai erittäin painavista syistä.

 

14 §

Akatemian jäseniltä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, ei kanneta jäsenmaksuja.

 

Akatemian hallinto

 

15 §

Akatemian hallituksen muodostavat akatemian esimies, kaksi varaesimiestä sekä neljästä seitsemään (4-7) muuta jäsentä.

 

Hallituksen jäsenet valitaan akatemian varsinaisista jäsenistä vuosi-istunnossa umpilipuin kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain on eroamisvuorossa joko esimies tai toinen varaesimiehistä sekä yhdestä kolmeen (1-3) hallituksen muuta jäsentä. Erovuoroinen jäsen voidaan valita kerran uudelleen. Hallituksen jäsenen erotessa kesken toimikauden valitaan hänen tilalleen toinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen tulee monipuolisesti edustaa jäsenistöä sekä tieteenalaan että kotipaikkaan nähden.

 

Hallitus voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia, joiden tehtävät ja toimivallan se määrää.

 

Hallitus asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan uusia ehdokkaita akatemian esimiehen, varaesimiesten ja hallituksen jäsenten valintaa varten. Nimitysvaliokunta esittelee ehdotukset akatemian vuosi-istunnolle. Hallitukseen ehdotetuille henkilöille tulee olla ehdokkaan suostumus.

 

16 §

Hallitus johtaa akatemian toimintaa ja kantaa sekä vastaa sen puolesta, valvoo toimikuntien sekä toimi- ja luottamushenkilöiden toimintaa, päättää avustusten, apurahojen ja palkintojen jaosta, ottaa ja erottaa akatemian toimihenkilöt sekä määrää näiden tehtävät ja palkat. Hallituksen tehtävänä on kutsua akatemian jäsenet istuntoihin, hoitaa akatemian asioita sen sääntöjen edellyttämällä tavalla ja huolehtia akatemian toiminnan jatkuvasta kehittämisestä.

 

Hallitus nimeää akatemian edustajat niiden yhteisöjen hallituselimiin, joissa akatemia on jäsenenä.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

Hallitus huolehtii yhteistyöstä ja sopimuksista sekä niiden valvonnasta Tekniikan Akatemia-nimisen säätiön kanssa.

 

Hallitus huolehtii akatemian ja sen henkilökunnan työjärjestyksen laatimisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä.

 

17 §

Akatemian esimies tai hänen estyneenä olleessaan jompikumpi varaesimiehistä avaa akatemian istunnot, johtaa niissä puhetta ja toimii akatemian hallituksen puheenjohtajana.

 

Akatemian nimen kirjoittavat esimies ja jompikumpi varaesimiehistä yhdessä tai joku heistä yhdessä pääsihteerin tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

 

18 §

Pääsihteeri, jonka akatemian varsinainen kokous valitsee määräajaksi, vastaa akatemian käytännön toiminnasta sekä lisäksi talouden ja juoksevien asioiden (toimisto) hoidosta hallituksen ohjeiden mukaisesti.

 

Pääsihteeri osallistuu akatemian istuntoihin ja hallituksen sekä harkintansa mukaan akatemian toimikuntien kokouksiin.

 

Pääsihteeri vastaa akatemian ja hallituksen pöytäkirjojen laatimisesta, tehtyjen päätösten toimeenpanosta, hoitaa akatemian sisäistä ja ulkoista viestintää, valmistaa vuosi-istunnossa esitettävän vuosikertomuksen hallitukselle sekä valvoo akatemian kustannustoimintaa.

 

Pääsihteeri hoitaa akatemian varoja, laatii hallitukselle selvityksen akatemian taloudellisesta asemasta, tekee rahavarojen käyttösuunnitelman ja vastaa akatemian kirjanpidosta.

 

19 §

Akatemian tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen on valmistuttava helmikuun loppuun mennessä annettavaksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa tämän jälkeen.

 

Istunnot

 

20 §

Akatemian varsinaisia kokouksia, joista käytetään nimitystä istunto, pidetään kesäkuukausia lukuunottamatta vähintään neljä vuodessa. Istunnoissa käsitellään akatemiaa koskevia asioita, pidetään esitelmiä ja esitetään selostuksia teknillisten tieteiden alalla tehdyistä tutkimuksista ja keksinnöistä.

 

Tarvittaessa voidaan akatemia kutsua ylimääräiseen istuntoon, jos vähintään 20 jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä esittää sitä kirjallisesti hallitukselle.

 

21 §

Akatemian istunnoissa on päätösvalta varsinaisilla jäsenillä ja kotimaisilla kunniajäsenillä. Akatemia on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Äänten mennessä tasan ratkaisee esimiehen ääni, paitsi ei vaalissa, jossa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

22 §

Asiaa ensi kertaa käsiteltäessä on päätöksen teko vähintään kahden jäsenen sitä vaatiessa siirrettävä seuraavaan varsinaiseen tai ylimääräiseen istuntoon.

 

23 §

Akatemian istunnoissa saavat jäsenet, siitä ensin esimiehelle tai pääsihteerille ajoissa ilmoitettuaan, esittää omien töittensä tuloksia sekä selostuksia teknillisten tieteiden alalla tekemistään tutkimuksista, keksinnöistä tai innovaatioista. Myös akatemiaan kuulumaton henkilö voi jonkun jäsenen suosituksesta saada esimieheltä esiintymisluvan.

 

24 §

Akatemian vuosi-istunnossa, joka pidetään maaliskuussa, käsitellään:

1) hallituksen vuosikertomus ja selostus akatemian varojen ja omaisuuden hoidosta

2) tilintarkastuskertomus

3) vahvistetaan tilinpäätös

4) vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja pääsihteerille

5) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

6) esimiehen, kahden varaesimiehen sekä hallituksen muiden jäsenten vaali sääntöjen 15 §:n mukaisesti

7) kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali

8) akatemian toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

9) muut istuntokutsussa mainitut asiat

 

Akatemian jäsenen esittämä asia voidaan ottaa vuosi-istunnossa käsiteltäväksi, jos se esitetään kirjallisesti hallitukselle tammikuun aikana.

 

25 §

Kutsut istuntoihin ja niihin liittyvät tiedonannot on lähetettävä jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen istuntoa. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat.

 

Sääntöjen muuttaminen ja akatemian purkaminen

 

26 §

Kysymys akatemian sääntöjen muuttamisesta otetaan käsiteltäväksi, jos vähintään kaksi varsinaista jäsentä on antanut siitä hallitukselle kirjallisen ehdotuksen. Muutoksen aikaansaamiseksi vaaditaan, että ehdotus hyväksytään kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidettävässä istunnossa siten, että kumpaisessakin istunnossa vähintään neljä viidesosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

 

27 §

Ehdotus akatemian purkamisesta on käsiteltävä samalla tavalla kuin sääntöjen muutosehdotus.

 

Jos akatemia lopettaa toimintansa, sen rahastot on käytettävä niiden tarkoitusperien mukaisesti ja muu omaisuus luovutettava jollekin teknillistieteellistä tutkimustoimintaa harjoittavalle yhteisölle akatemian sääntöjen 2. ja 3. §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.

 

Loppumääräys

 

28 §

Kaikissa muissa suhteissa on noudatettava voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

 

 

Akatemian taitajanpalkinnon säännöt

 

1. Teknillisten Tieteiden Akatemia – Akademin för Tekniska Vetenskaper r.y. voi jakaa vuosittain taitajanpalkinnon tunnustukseksi teknilliseen tutkimustoimintaan tai kehitystyöhön liittyvästä arvokkaasta, kekseliäisyyttä tai teknillistä ammattitaitoa edellyttävästä työsuorituksesta. Palkinnon tarkoituksena on, paitsi tunnustuksen suoranainen antaminen palkitusta työtä, myös huomion kiinnittäminen siihen arvokkaaseen, mutta usein unohdetuksi jäävään osuuteen, mikä mekaanikoilla ja muilla teknilliseen apuhenkilökuntaan kuuluvilla on tutkimus- ja kehitystyössä. Myös pitemmälle koulutettu keksijä ja kehittäjä, joka itse on rakentanut mallin tai prototyypin, voi erityistapauksessa tulla kysymykseen palkinnon saajana.

 

2. Mahdollisuudesta ilmoittautua kilpailemaan palkinnosta ilmoitetaan kunkin vuoden tammikuun kuluessa. Myös toinen henkilö voi ilmoittaa ansiokkaaksi arvioimansa ehdokkaan työn arvosteltavaksi.

 

3. Palkinnon jaon ratkaisee akatemian hallitus asettamansa palkintolautakunnan tai pääsihteerin esityksestä.

 

4. Palkinto käsittää kunniakirjan ja stipendin, jonka suuruuden määrää akatemian hallitus. Palkinto voidaan hallituksen

yksimielisellä päätöksellä jakaa myös useammalle kuin yhdelle työlle. Palkinnon lisäksi voidaan muistakin ansiokkaista töistä antaa kunniakirja.

 

5. Palkinto jaetaan akatemian istunnossa tai juhlatilaisuudessa.

Hyvää pääsiäistä!